Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Kunnskapsoppsummeringer

Praksiserfaringer
Artikler & Kronikker
Filmer
Kunnskaps- oppsummeringer
Bokomtaler
Veilednings-
materiell
Lenkesamling til evaluerte program/tiltak

Forebyggende programmer for barn av foreldre med stemnings og/eller angstlidelser: Systematisk oversikt over programmer og metaanalyse av effekt

18.03.2021 | British Journal of clinical psychology

NORSK SAMMENDRAG Oversatt av: Dr. Solfrid Raknes Originaltittel: Prevention programmes for children of parents with a mood/anxiety disorder: Systematic review of existing programmes and meta‐analysis of their efficacy DOI: https://doi.org/10.1111/...

Barn, unge og kriminalitet

18.11.2020 | Folkehelseinstituttet

Hvordan forhindrer man at barn og unge kommer inn i, eller fortsetter med en kriminell løpebane? Det er spørsmålet forskere ved Folkehelseinstituttet (FHI) har hatt som utgangspunkt når de har oppsummert og vurdert tiltak som er tilgjengelig i...

Familiens betydning. Kunnskapsoversikt om hverdagsliv, omsorg, samlivsbrudd og familiestøttende tiltak

15.06.2020 | Nova-rapport 1/2020

NOVA har, på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet (BFD), utarbeidet en kunnskapsoversikt over eksisterende forskning utgitt i Norge, Norden og andre sammenlignbare land om familiens betydning på individ- og samfunnsnivå de siste ti årene....

Identifying use of alcohol and other substances during pregnancy - A Nordic overview

26.05.2020 | Nordic Welfare Centre

Denne rapporten gir en oversikt over bruken av tobakk, alkohol og andre stoffer blant gravide i Norden, og beskriver hvilke konsekvenser prenatal eksponering har for fosteret. Rapporten er utgitt av Nordens velferdssenter, og er en del av prosjekt...

Digitale tiltak for foreldrestøtte: en systematisk oversikt over effekter og erfaringer

11.11.2019 | Folkehelseinstituttet

Tiltak for foreldrestøtte skal forebygge utvikling av problemer hos barn, gi tryggere foreldre og bidra til at foreldre med særlige behov får hjelp slik at risiko for omsorgssvikt reduseres. Digitale foreldrestøttetiltak kan nå flere familier, og...

Hvor effektive er primærforebyggende tiltak mot bruk av tobakk hos barn og unge?

14.05.2019 | Folkehelseinstituttet

- En oversikt over systematiske oversikter Folkehelseinstituttet (FHI) har utarbeidet en kunnskapsoppsummering som vurderer effekten av primærforebyggende tiltak mot tobakk, gitt i små sosiale miljøer, for barn og unge. Tobakk er vanedannende og...

Portugal på norsk

13.11.2018 | Rio-rapport (2018)

Portugal flyttet bruk og besittelse av mindre kvanta illegalerusmidler fra strafferetten til sivilretten. Samtidig økte de kapasiteten på tiltaksapparatet. Andre tiltak var mer helhetlige og integrerte tiltak, understreking av viktigheten av...

Kriminalitetsforebygging på norsk – En kunnskapsoversikt

22.08.2018 | Politihøgskolen 2018:3

Hva kjennetegner kriminalitetsforebyggende arbeid i Norge? Denne rapporten presenterer norsk forskningslitteratur om forebygging av kriminalitet, men også forebygging av adferd og risikofaktorer der kriminalitet på sikt er ett av flere mulige...

Sentralstimulerende stoffer

14.08.2018 | Actis-rapport 1/2018

Oppsummeringen er hentet fra  actis.no . Sentralstimulerende stoffer er en felles­betegnelse på stoffer som stimulerer psykiske funksjoner og demper trøtthet, tørst og sult. Brukeren føler seg mer opplagt, utadvendt og selvsikker, i hvert fall i...

Barn og unges psykiske helse: Forebyggende og helsefremmende folkehelsetiltak. En kunnskapsoversikt

04.07.2018 | Folkehelseinstituttet

SAMMENDRAG (hentet fra rapporten) Innledning Et stort antall barn og unge vil på ett eller flere tidspunkt i oppveksten oppleve å ha psykiske lidelser. For noen vil lidelsene vedvare over tid og inn i voksenlivet. God psykisk helse er en viktig...

Hvilke tegn og signaler som kan observeres av personell i barnehage og skole kan ha sammenheng med omsorgssvikt?

07.05.2018 | Folkehelseinstituttet

- En systematisk oversikt over oversikter   Teksten er hentet fra  fhi.no Hovedbudskap Helsedirektoratet skal utarbeide «Nasjonal faglig retningslinje for håndtering av bekymringer for barn i barnehage og skole». Vi ble i mai 2017 bedt om å...

Sykepleiere får trolig flere til å slutte å røyke. Cochrane - kort oppsummert

18.04.2018 | Folkehelseinstituttet

Forskningsoversikt 2018.  I denne systematiske oversikten har forfatterne samlet forskning om, og vurdert effekt av, sykepleierstyrte røykesluttiltak sammenlignet med å få vanlig oppfølging, eller et tiltak av mindre intensiv karakter....

Kunnskapsgrunnlag – Metoder for tidlig identifisering av risiko hos barn og unge

12.03.2018 | Helsedirektoratet

Både kunnskap og dokumentasjon viser at utsatte barn og unge ikke blir oppdaget tidlig nok. Det er derfor behov for styrket innsats for et systematisk arbeid med identifisering, oppdagelse og oppfølging av barn, unge og foresatte. Dette er et arbe...

Stress i skolen – en systematisk kunnskapsoversikt

15.01.2018 | Kunnskapssenter for utdanning, Norges forskningsråd (2017)

Denne systematiske kunnskapsoversikten er utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og svarer på forskningsspørsmålet: Hva kan forårsake stress i skolen? Forskningen skiller mellom positivt og negativt stress og påpeker at det er nødvendig ...

Kunnskapssammenstilling om faktorer som påvirker samhandling mellom velferdssektorene om utsatte barn og unge

20.11.2017 | Rapport 3/2017 fra RKBU Nord på oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Dette er en litteraturgjennomgang over nasjonal kunnskap om faktorer som påvirker samhandling mellom velferdssektorene om utsatte barn og unge (basert på publikasjoner etter 2010). Rapporten er utarbeidet primært på grunnlag av forskningsbasert...

NAV-kontoret og den kommunale barneverntenesta si oppfølging av unge med barnevernserfaring

29.10.2017 | Rapport fra VID- Vitenskapelige høgskole på oppdrag av KS

Samandrag (henta fra kunnskapsoppsummeringa) Vi har i denne litteraturgjennomgangen skildra eksisterande kunnskap om NAV-kontoret og det kommunale barnevernet si oppfølging av unge med barnevernserfaring, i alderen 18-23 år. Grunnlaget for studien...

Kunnskapsoppsummering. Vold mot barn og systemsvikt

18.07.2017 | NOVA-rapport 4/2017

Denne rapporten gjennomgår forskning, i Norge og internasjonalt, som belyser offentlige tjenesters håndtering av saker der barn og unge har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og alvorlig omsorgssvikt. Sammendrag av publikasjonen Kunnskapsopp...

Gruppetiltak for foreldre. Norsk praksis, erfaringer og effektevalueringer

08.05.2017 | Folkehelseinstituttet

Denne rapporten er skrevet på oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og formålet har vært å få oppdatert kunnskap om effekt av og erfaring med bruk av gruppetiltak for foreldre i det forebyggende og det kliniske arbeidet som...

Kognitive terapier kan bidra til røykeslutt

26.04.2017 | Folkehelseinstituttet

Vi vurderte effekten av kognitive terapier på røykeslutt i studier som involverer voksne røykere, pasientgrupper, og personer med risiko for hjerte- og karsykdom. Vi inkluderte 21 studier. Omtrent seks millioner mennesker dør hvert år av sykdommer...

Kortvarige computer-baserte tiltak virker på ungdom med rusproblemer

19.04.2017 | Rapport fra Campell Collaboration

Kortvarige computer-baserte tiltak ser ut til å ha positiv effekt på ungdom som misbruker alkohol eller Cannabis. Men kunnskapsgrunnlaget er svakt, viser   Campbell-oversikten Effect of early, brief computerized interventions on risky alcohol and...

Forskning om effekt av primær- og sekundærforebyggende tiltak mot foreldres bruk av vold i oppdragelsen

18.04.2017 | Rapport fra Folkehelseinstituttet

Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet ved Seksjon for velferdstjenester fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet å identifisere oversikter om effekten av primær- og sekundærforebyggende tiltak mot foreldres...

Supported Employment for arbeidssøkere med bistandsbehov: en systematisk oversikt

04.04.2017 | Folkehelseinstituttet

Bakgrunn En stor del av NAVs budsjett brukes på arbeidsmarkedstiltak, og de fleste av mottakerne har en form for bistandsbehov for å få og/eller være i arbeid. Tradisjonelle arbeidsmarkedstiltak har vært rettet inn mot skjermet arbeid,...

Kognitive terapier rettet mot endring av to eller flere levevaner samtidig: en systematisk oversikt

27.03.2017 | Folkehelseinstituttet

En stor del av befolkningen har to eller flere levevaner som medfører økt risiko for sykdom, for eksempel fysisk inaktivitet, usunt kosthold eller bruk av tobakk. Kognitive terapier har dokumentert effekt på fysisk aktivitet, men vi kjenner ikke...

Dansk kunnskapsoppsummering om risiko- og beskyttelsesfaktorer for barn og unge

07.02.2017 | Rambøll Management Consulting

« Viden om risiko- og beskyttelsesfaktorer for børn og unge i udsatte familier »  er en ny dansk kunnskapsoppsummering. Formålet med oppsummeringen er primært å kartlegge risiko- og beskyttelsesfaktorer for barn og unge som lever med ulike, og oft...

Å bli utsatt for mobbing. En kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak

10.01.2017 | Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest), Læringsmiljøsenteret, Uni Research Helse

Erfaringen etter mer enn 30 år med systematisk innsats mot mobbing er at det er vanskelig å forebygge all mobbing. Mange barn og unge blir utsatt for alvorlige belastninger på grunn av mobbingen. Ifølge forfatterne av kunnskapsoppsummeringen, er d...

Hvordan fysisk aktivitet i skolen kan fremme elevers helse, læringsmiljø og læringsutbytte

10.11.2016 | Kunnskapssenter for utdanning (2016)

Barn og unge beveger seg mindre enn de gjorde før. Dette er en trend man frykter kan få negative konsekvenser for folkehelsen og for samfunnsutviklingen generelt, men også for den enkeltes opplevelse av livsmestring. For å snu denne utviklingen er...

Foreldreveiledning – virker det? En kunnskapsstatus

09.11.2016 | Fafo-rapport 2016:29

På oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har Forskningsstiftelsen Fafo gjennomført en kunnskapsstatus om foreldreveiledning og foreldrestøttende tiltak, rettet mot foreldre flest som ledd i en strategi for tidlig innsats. De...

Prinsipper for behandling av ruslidelser hos unge – en kunnskapsoversikt

16.09.2016 | Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Kunnskapsoversikt fra Nasjonal kompetansetjeneste TSB (2016) Hva er særegent ved behandling og oppfølging av rusproblemer hos unge? I de seneste årene har forskning utvidet forståelsen av behandlingsbehovene hos yngre. Sårbarheten for helseskader ...

Effekter av sekundærforebyggende tiltak mot villet egenskade

26.07.2016 | Folkehelseinstituttet

Rapport fra Folkehelseinstituttet – systematisk oversikt (2016) Villet egenskade er en bevisst og villet skade en person påfører seg med eller uten hensikt å dø. Begrepet inkluderer både selvmordsforsøk og selvskading. Ved et selvmordsforsøk har...

Digital mobbing: Kunnskapsoversikt over forskning på effekter av tiltak

15.04.2016 | Folkehelseinstituttet

Rapporten inneholder en systematisk oversikt over evalueringer av eksisterende tiltak rettet mot digital mobbing, og en vurdering av kvaliteten på evalueringene. Målet er å gi en oversikt over kunnskapsgrunnlaget for eksisterende tiltak mot digita...

Samtaler med barn

12.11.2015 | Folkehelseinstituttet

Bakgrunn Systematisk kunnskap om samtaler med barn er et uoversiktlig fagområde med mange ulike tilnærminger. Flere protokoller og teknikker til bruk i samtaler med barn er blitt utviklet. De fleste som snakker med barn som en del av sitt yrke gjø...

Frafall i videregående opplæring

23.09.2015 | Kunnskapssenter for utdanning

Det er enighet i OECD-området om at frafall representerer et stort samfunnsproblem både fordi det er dyrt for samfunnet og fordi det har store kort- og langsiktige konsekvenser for den som ikke fullfører utdanningen sin. Kunnskapssenter for...

Effekter av befolkningsrettede opplysnings- og motivasjonstiltak for å fremme fysisk aktivitet og én eller flere andre sunne levevaner

28.05.2015 | Kunnskapssenteret

Rapport fra Kunnskapssenteret - Systematisk oversikt nr. 9 - 2015. Bakgrunn Lavt fysisk aktivitetsnivå er ofte forbundet med andre usunne levevaner, som dårlig kosthold og røyking. I det forebyggende og helsefremmende arbeidet kan det derfor være...

Trolig slutter flere å røyke etter motiverende intervju

27.05.2015

Omtale av Cochrane-oversikt - 2015. Motiverende intervju fører trolig til at flere slutter å røyke enn om man tilbyr personer som røyker kortvarig rådgivning eller vanlig oppfølging. Det viser en ny Cochrane-oversikt. Hva sier forskningen? I...

Effekt av psykososiale tiltak for forebygging og behandling av depresjon og angst blant risikoutsatte barn og ungdommer

24.11.2014

Rapport fra Kunnskapssenteret - Oversikt over systematiske oversikter nr. 22 - 2014 Relativt mange barn og unge har milde symptomer på depresjon eller angst. Når symptomene påvirker livskvaliteten kan de trenge profesjonell hjelp for å bli friske....

Effekter av tiltak mot overskjenking, skjenking til mindreårige og alkoholrelatert vold/skader i tilknytning til skjenkesteder

28.09.2014

Rapport nr. 13/2014 fra Kunnskapssenteret Kunnskapssenteret har gjennomgått systematiske oversikter om effekter av tiltak mot overskjenking, skjenking til mindreårige og alkoholrelatert vold i tilknytning til skjenkesteder. De fem oversiktene som...

Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt

10.06.2014

Rapport fra Høgskolen i Oslo og Akershus (2014) Sosiale ulikheter i helse er stadig en av våre største og mest gjennomgripende helseutfordringer. På oppdrag fra Helsedirektoratet har Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) publisert en omfattende...

Recoveryorienterte praksiser, en systematisk kunnskapssammenstilling

11.12.2013 | NAPHA-rapport 4/2013

NAPHA ønsket svar på hvordan recovery beskrives i forskningslitteraturen, hva som kjennetegner recoveryorienterte praksiser, og om det finnes eksempler på opplæringsprogram og kartleggings- og evalueringsverktøy. Sammenstillingens hensikt var å...

Effekten av primærforebyggende tiltak mot bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler hos barn og unge

23.11.2012

Rapport fra Kunnskapssenteret nr 07 - 2012.     Forskere ved Kunnskapssenteret har utarbeidet en rapport som har som formål å gi en systematisk oversikt over effekten av rusforebyggende tiltak rettet mot barn og unge. Forskerne søkte etter...

Forebygging av risikofylt alkoholbruk og cannabisbruk hos ungdom og unge voksne

26.06.2012

Kunnskapssenteret, Notat 2012 Bruk av alkohol og cannabis er forholdsvis vanlig blant ungdom og unge voksne og representerer en risiko for helseskader og avhengighet. Tidlig intervensjon i form av forebyggende tiltak for risikofylt bruk av alkohol...

Modeller for rusbehandling. En kunnskapsoversikt

23.05.2011

Atferdssenteret (2011) Arbeidet med en kunnskapsoversikt over effektiv rusbehandling av ungdom ble igangsatt i 2010 som et ledd i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets FoU-plan. Unge med alvorlige atferdsvansker og rusproblematikk - det vil si...

Eldre, alkohol og legemiddelbruk – en kunnskapsoppsummering (2011)

28.02.2011

Kompetansesenter rus- Oslo (2011) En ny kunnskapsoppsummering gir en oversikt over eldres alkoholbruk, alkoholrelaterte skader og hvilke effektive forebyggende tiltak som best egner seg for eldre mennesker over 65 år. Kunnskapsoppsummeringen bygge...

Alcohol: No ordinary commodity

26.05.2010

En gruppe internasjonalt anerkjente rusmiddelforskere har oppsummert den omfattende kunnskapen om effekten av ulike alkoholpolitiske virkemidler i boka Alcohol - no ordinary commodity (2. utgave) som gis ut på Oxford University Press. Ingeborg...

Fremgangsrike forebyggingsprogrammer for barn og unge. En forskningsoversikt

30.03.2008

Innledning Formålet med denne boken er å kartlegge1 nordamerikanske og europeiske intervensjoner som har hatt en påvist positiv effekt på ungdommers problematferd og/eller sosiale utvikling2. Vi vil bestrebe oss på å beskrive nyttige programmer so...

Brukerundersøkelse forebygging.no/handling
(tar under 1 min)