Innlogging
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Tips en venn
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Veiledningsmateriell

Praksiserfaringer
Artikler & Kronikker
Filmer
Kunnskaps- oppsummeringer
Bokomtaler
Veilednings-
materiell
Lenkesamling til evaluerte program/tiltak

Familiestøtte – Hvordan involvere pårørende?

03.12.2019

Pårørende er gjerne de som kjenner pasienten/brukeren best. Ansatte i helse- og omsorgstjenester vil ha god nytte av pårørendes kunnskap for å gi en mer målrettet behandling og oppfølging. Et nytt opplæringstilbud er tilgjengelig på nett, hvor mål...

Nytt e-læringskurs om barn som pårørende

25.10.2019

Dette e-læringskurset gir en innføring i arbeidet med barn som er pårørende. Målet er at kurset skal bidra til kompetanseheving og utviklingen av ferdigheter hos de ansatte i helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Kurset er utarbeidet av...

Veileder for rusforebyggende arbeid i skolen

02.10.2019

Det å sette fokus på rusforebyggende arbeid i skolen er et viktig bidrag for at ungdom utvikler kunnskap som hjelper dem til å ta gode livsvalg. Formålet med denne veilederen er å gi skolene verktøy og rammer for det rusforebyggende arbeidet....

Tilvenning i barnehagen

07.08.2019

I august hvert år er det mange barn og foreldre som møter barnehagehverdagen for første gang. For mange føles dette utrygt. Da kan det være greit for foreldre å få råd om hva som kan bidra til at tilvenningen blir best mulig for barna. Både...

La oss gjøre det sammen!

26.06.2019 | Høgskolen i Sørøst-Norge i samarbeid med KS

Det meste av det som foregår av samskapende sosialt innovativt arbeid i det norske velferdssamfunnet foregår i kommuner. Samskaping handler om å invitere inn til likeverdige samarbeidende partnerskap hvor ulike aktører får gi selvstendige bidrag t...

Forebygging av selvskading og selvmord

31.05.2019

Selvskading og selvmord er tema det kan være vanskelig å snakke om. Kunnskap og åpenhet er sentralt i arbeidet med å forebygge. Her presenteres ulike ressurser som kan være til hjelp for de som sliter, pårørende, lærere og andre fagfolk. Verdens...

Nytt nettkurs om pengespillproblemer

05.04.2019

I slutten av mars lanserte Akan kompetansesenter et nytt nettkurs om pengespillproblemer. Kurset er utviklet i samarbeid med Lotteritilsynet og KoRus-Øst.  «Arbeidsliv og pengespillproblematikk» er et kurs for personer som har en nøkkelrolle i...

SLT-håndboken

13.03.2019

SLT står for  S amordning av  L okale rus- og kriminalitetsforebyggende  T iltak . Dette er en ny digital versjon av håndboken som beskriver SLT-modellen.  For å lykkes med effektiv forebygging bør det samarbeides på tvers av etater, som kommune,...

Taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn - ungdom – familier

13.02.2019

Hvilke regelverk gjelder for de ulike tjenesteyterne, hvordan kan man dele informasjon, og hvilke muligheter og begrensninger setter taushetsplikten for et samarbeid? Disse spørsmålene er noe av det som presenteres i en veileder fra kommunesektore...

Bruk av sosiale medier i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

15.01.2019

På helsedirektoratet.no presenteres råd om bruk av sosiale medier for å kommunisere med ungdom i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Det fremheves at sosiale medier kan være et godt supplement til annen kommunikasjon, men videre dialog og...

Veileder for tverrsektorielt arbeid for barn som lever i fattigdom

21.11.2018

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har laget en digital veileder for tverrsektorielt arbeid for barn som lever i fattigdom. Målet er at veilederen skal bidra til økt kunnskap i kommunene om hvordan arbeid mot fattigdom blant barn kan...

TryggEst – vern av risikoutsatte voksne

08.11.2018

TryggEst er en retningslinje og prøveprosjekt fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som kan hjelpe fagpersoner med å avdekke og håndtere vold og overgrep mot risikoutsatte voksne. Noen personer er spesielt risikoutsatt for vold og...

Med Ungdata i fokus - Et inspirasjonshefte

02.11.2018

Dette heftet er laget med et ønske om å inspirere kommunene til fortsatt godt arbeid omkring Ungdata. Her finner du tips og ideer om hvordan skape lokalt engasjement om barn og unges oppvekstvilkår. Ungdata kan være et nyttig verktøy for kommunene...

Veileder for helse- og omsorgtjenestens arbeid med vold i nære relasjoner

22.10.2018

Hvordan skal helse- og omsorgspersonell arbeide med vold i nære i relasjoner? En ny veileder har som mål å øke kunnskapen, styrke handlingskompetansen og beredskapen hos ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Veilederen er laget av Nasjonalt...

Veileder rusforebyggende arbeid

19.10.2018

Formålet med denne veilederen er å gi skolene verktøy og rammer for det rusmiddelforebyggende arbeidet. Den er utarbeidet av Utdanningsetaten Oslo kommune, Oslo politidistrikt og KoRus-Oslo. Veilederen ble første gang utgitt i 2014, men denne...

Veileder i egenevaluering

02.10.2018

Veilederen er skrevet av Bergljot Baklien, på oppdrag av Kommunesektorens organisasjon KS. Kommunene bør bli flinkere til å evaluere tiltak de iverksetter. Mange synes at forventningen om evaluering er krevende, og vet ikke helt hvordan de skal...

Anbefalte tiltak mot sosial ulikhet i helse

28.08.2018

I 2014 kom rapporten  Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt  som gir en samlet oversikt over mye forskning på feltet, beskriver utfordringene og inneholder forslag til tiltak. Med utgangspunkt i denne kunnskapsoversikten, og annen...

Barn som pårørende - pasientens barn og søsken

31.07.2018

BarnsBeste har laget et e-læringskurs om hvordan helsepersonell kan ivareta barn som pårørende i spesialisthelsetjenesten. Kurset gir en grunnleggende forståelse av begrepet barn som pårørende, og gir kunnskap til å bidra og ivareta når pasienter...

Ti tips for god inkludering av unge i arbeidslivet

22.06.2018

Mange virksomheter lykkes med inkludering av unge. Hva er suksesskriteriene? Forskere fra IRIS Samfunnsforskning har gjennomført en studie blant norske bedrifter, hvor fokus har vært på arbeidsgiveres erfaringer med inkludering av unge, og hvordan...

Snakkemedbarn.no

07.05.2018

Mange voksne kvier seg for å spørre barn om de har vært utsatt for vold eller overgrep. For å hjelpe voksne i tillitsposisjoner til å bli tryggere og flinkere til å snakke med barn om vanskelige tema, er det utviklet en digital ressurs,  SNAKKE...

Å sette jobben på spill

20.04.2018

Akan kompetansesenter har gitt ut en ny brosjyre som handler om pengespill og arbeidsliv. « Mange av oss spiller pengespill innimellom. Noen spiller lite, andre spiller mye. For de aller fleste er pengespill en kilde til underholdning og glede, me...

Animasjonsfilm om samtaleterapi

10.04.2018

Erfaring fra forskning og klinisk praksis viser at samtaleterapi har større sjanse for å lykkes hvis pasientene vet noe om hva de går til. NKVTS har derfor laget en kort animasjonsfilm i fire deler, som skal forklare hva samtaleterapi er for...

Tryggere nærmiljøer. En håndbok om kriminalitetsforebygging og fysiske omgivelser

20.03.2018

God planlegging og gjennomtenkt utforming av fysiske omgivelser kan bidra til å forhindre straffbare handlinger som tyveri, innbrudd, skadeverk og vold på offentlige sted. Kriminalitetsforebyggende utforming av fysiske omgivelser handler om å skap...

Rapportserie: Sosiale ulikheter i helse blant barn og unge

06.03.2018

Serien består av fire rapporter. Målet er at de skal være handlingsrelevante for kommunene. Intensjonen med rapportene er ikke å «instruere» kommunene og folkehelsekoordinatorene i hva de skal gjøre lokalt med sosial ulikhet i helse. Ambisjonen er...

Aldring og helse - hva med alkohol?

09.02.2018

Forskning viser at alkoholkonsumet blant de eldste har økt.  Samtidig er eldre mer sårbare for påvirkningene av alkohol. Dette skyldes fysiologiske faktorer i selve aldringsprosessen. For enkelte kan det også forklares med bruk av legemidler koble...

Helsemessige og sosiale tiltak mot narkotikaproblemer: en europeisk veileder

17.01.2018

Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk  (EMCDDA)  har gitt ut en veileder om tiltak mot narkotikaproblemer. Evidensbaserte tiltak, verdien av samarbeid mellom tjenestene, potensialet i ny teknologi og fleksible løsninger er...

Trøndelagmodellen for folkehelse

08.01.2018

Hvis din kommune jobber med folkehelsearbeid, kan Veileder for Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid være nyttig å sette seg inn i. Modellen beskriver aktører og arbeidsmåter i folkehelsearbeidet. Den tar utgangspunkt i de sentrale utfordringene...

Råd for et vellykket julebord

01.12.2017

Akan kompetansesenter har utarbeidet seks råd for at julebordet skal være hyggelig og inkluderende for alle ansatte. Ha en tydelig holdning. Et av de beste tiltakene for et vellykket julebord, er at bedriften har en tydelig holdning, nedfelt i en...

Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov

24.11.2017

Helsedirektoratet har utviklet en veileder for oppfølging av pasienter og brukere med store og sammensatte behov for helse- og omsorgstjenester. Stadig flere pasienter og brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester har flere sykdommer samtidig...

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) - informasjonsbrosjyre

26.10.2017

Helsedirektoratet har gitt ut en informasjonsbrosjyre om Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). BTI er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til. Hensikten med BTI-modellen e...

Doping og folkehelse

19.10.2017

Håndboken "Doping og folkehelse" er utgitt av Antidoping Norge, og laget i samarbeid med fagpersoner på områder som farmakologi, ernæring, idrettsfysiologi og medisin. I følge Antidoping Norge er det viktig at politiet, tolletaten, forsvaret,...

Kunnskapsbasert praksis – nettressurs og e-læringskurs

21.09.2017

Folkehelseinstituttet og Høgskulen på Vestlandet har gått sammen om å utvikle nettressursen  kunnskapsbasertpraksis.no . Formålet er å bidra til økt bevissthet og refleksjoner over hvilke kunnskapskilder du baserer dine handlinger på. Mye av...

RusOFF – råd om håndtering av rusbruk knyttet til arbeidslivet

18.09.2017

Helsedirektoratet har utviklet guiden RusOFF, som skal gi veiledning om hvordan ledere kan utvikle og følge opp rusmiddelpolicy på arbeidsplassen. Rådene er spesielt tilpasset offentlig sektor, men er også relevant for andre arbeidsplasser. Mange...

Spillsnakk.no – for deg som lurer på om du spiller for mye

12.09.2017

Nylig åpnet det nye nettstedet spillsnakk.no.  Dette er en hjelpetjeneste hvor de som er spilleavhengige eller bekymrede pårørende kan chatte anonymt med en fagperson. Det er Ruspoliklinikken på Universitetssykehuset Nord-Norge som har utviklet...

«Mestre hele livet» - Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022)

30.08.2017

«Mestre hele livet» er den første strategien som omfatter hele det psykiske helsefeltet. Den inkluderer folkehelse, behandling og rehabilitering, og den omfatter alle aldersgrupper – voksne, barn og unge. Dette gjenspeiler seg i at totalt syv...

Forebygging av selvskading og selvmord i kommunen

17.07.2017

Helsedirektoratet har sammen med nasjonale og regionale kompetansemiljøer, ansatte fra kommunens helse -og omsorgstjeneste, spesialisthelsetjenesten, relevante organisasjoner som representerer brukere, pårørende og etterlatte, utarbeidet råd og...

Eldre og klokere – hva med alkohol?

03.07.2017

Dette er en informasjonsbrosjyre rettet mot personer over 60 år. Brosjyren er utgitt av Kompetansesenter Rus Midt-Norge og Fylkesmannen i Møre og Romsdal og tar for seg tema om eldre, alkohol og legemidler. Informasjonsbrosjyren sier blant annet...

E-læringskurs om vanedannende legemidler

01.06.2017

  Nå er det kommet et nytt, gratis og interaktivt nettkurs rettet mot fastleger og andre helsearbeidere. Målet med kurset er å øke kunnskapen om når man skal starte, unngå og avslutte behandling med vanedannende legemidler. Kurset bygger på...

Verktøy for kommunene i oppfølging av unge med barnevernserfaring

16.05.2017

Hvordan kan den kommunale barneverntjenesten og NAV-kontoret best følge opp barnevernsbarn i overgangen til voksenlivet? På denne nettsiden, utviklet av VID vitenskapelige høgskole på oppdrag fra KS, presenteres råd og tips basert på forskning og...

Fra eldst til yngst - samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

15.05.2017

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veilederen, som skal styrke sammenhengen mellom barnehage og skole og skape en god overgang for barn når de begynner på skolen. God kvalitet og sammenheng i utdanningssystemet kommer alle barn, unge og...

Veileder - Hvordan forebygge og håndtere mobbing, overgrep og kriminalitet på nett?

05.05.2017

SaLTo, Oslo kommune og Redd Barna har gitt ut veilederen  Hvordan forebygge og håndtere mobbing, overgrep og kriminalitet på nett? Denne veilederen har som mål å forebygge og følge opp mobbing, kriminalitet og overgrep i tilknytning til internett ...

Kurs og verktøykasse for helsepersonell i pårørendearbeid

02.05.2017

Verktøykassa er utarbeidet av Pårørendesenteret i Oslo (PIO) i samarbeid med bydelene i Oslo og med  støtte fra Helseetaten i Oslo kommune.  Når sykdom rammer er det ingen som er viktigere for oss enn våre nærmeste. Det er de som kjenner oss best,...

Vett på nett. Tips og råd ved bruk av internett

09.03.2017

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Buf-dir) har gitt ut en lettlest brosjyre med enkle råd og tips om nettvett. Målgruppen er barn, ungdom og voksne som trenger lettlest materiell. Brosjyren tar opp mange av de positive tingene man kan gjøre...

Unge inn i Norden – psykisk helse, arbeid, utdanning

15.02.2017

Nordens Välfärdscenter har gitt ut brosjyren Anbefalinger: Unge inn i Norden – psykisk helse, arbeid, utdanning.   Hva må beslutningstakere i de nordiske landene investere i for å forbedre velferden for Nordens ungdommer? Nordens Välfärdscenters...

Pårørendesenteret.no

02.02.2017

Pårørendesenteret.no er et nettsted for pårørende i Norge. Her finner man kunnskap, tips og råd, kontaktinformasjon til lokal hjelp samt oversikt over rettigheter. Det er også mulig å lese om andre pårørendes erfaringer. Nettstedet er for alle...

Informasjonsbrosjyre om «De utrolige årene»

18.01.2017

De Utrolige Årene (DUÅ) er en programserie med åtte ulike moduler, som er utviklet for å forebygge eller behandle atferdsvansker hos barn. Et overordnet mål med programserien er å fremme gode og utviklingsstøttende relasjoner mellom barn og nære...

dinutvei.no

16.01.2017

dinutvei.no er en veiviser til hjelp og informasjon ved vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Portalens målgrupper er både utsatte, utøvere og berørte. Fagpersoner, beslutningstakere og organisasjoner skal også kunne finne...

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

14.01.2017

Veilederen omfatter alle pårørendegrupper, uavhengig av diagnose, og inkluderer eldre, voksne og barn som pårørende. Gjennom den nye veilederen ønsker Helsedirektoratet å stimulere helse- og omsorgstjenesten til å utvikle støttetiltak til pårørend...

Psykolog i kommunen - en medspiller

21.11.2016

Heftet "Psykolog i kommunen - en medspiller» er en samling av eksempler og fagstoff om psykologer i norske kommuner, utgitt av Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA). Intensjonen med heftet er å inspirere med nyttige innspill t...

www.cactusnettverk.no

21.11.2016

På  www.cactusnettverk.no  presenteres fagtekster og tips til litteratur, i tillegg til et valg som heter Pedagogiske videoer/materiell . Der finnes flere pedagogiske videoer som tar for seg ulike tema knyttet til blant annet utviklingstraumer,...

Vær en venn på nett. Metodehefte til lærere til bruk på 1-4.trinn

18.10.2016

Barn blir stadig yngre når de tar i bruk digitale medier og det er behov for økt digital kompetanse i skolen.  Redd Barna lanserer derfor et metodehefte til bruk på småtrinnet, for at lærere skal få et verktøy de kan bruke når de skal snakke med...

Ansvarlig alkoholhåndtering – for et trygt lokalsamfunn

30.09.2016

​​Brosjyrene skal bidra til å tydeliggjøre satsningen på Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) samt å sette fokus på lokalt samarbeid for et ledd i måloppnåelsen.  Kompetanseheving, samarbeid, styrket kontroll og sanksjoner er viktige tiltak for å nå...

Jeg har problemer

30.09.2016

Selvhjelp Norge har laget en brosjyre som retter seg mot unge og unge voksne (16-30 år). Der presenteres et verktøy for å sortere i tanker, følelser og problemer. Brosjyren leder videre til en egen temaside for dem som ønsker å se nærmere på hva...

nullmobbing.no

30.09.2016

Nullmobbing.no  er en nettside om mobbing for barn, unge og foreldre i regi av Utdanningsdirektoratet. Nettressursen er ett av mange virkemiddel som er viktige i kampen om mobbing i barnehage og skole. Et annet virkemiddel er den kompetanse de...

Ungdata i kommunene- slik kan det gjøres! Et inspirasjonshefte

14.09.2016

Dette heftet er laget av KoRus-Sør som oppfordrer oss til å bruke resultatene til å komme i dialog med ungdom, foreldre og andre om oppvekstvilkår, skole, fritidsarenaer. Undersøkelsene gir datagrunnlag for planarbeid og annet utviklingsarbeid, fo...

Bruk av alkohol og legemidler hos eldre mennesker

13.09.2016

Dette veiledningsheftet, som er utarbeidet av Korus-Sør, Borgestadklinikken, har helse- og sosialarbeidere som målgruppe. I veiledningsheftet får vi blant annet kunnskap om eldre og alkohol, oppsummert mulige tegn på problematisk alkoholforbruk ho...

Foreldrehverdag.no

13.09.2016

Mange foreldre søker etter råd på nettet, men det kan være vanskelig å skille synsing fra pålitelig informasjon. Derfor har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lansert nettressursen foreldrehverdag.no, som gir tips og råd til foreldre...

Trygghet og trivsel i frivillig sektor. Rusmiddelforebyggende arbeid

13.09.2016

Denne brosjyren retter seg mot alle i frivillig sektor og medlemmene i lag og organisasjoner. Gode retningslinjer og rutiner i lag og organisasjoner bidrar til trygge rammer, gode opplevelser og et godt oppvekstmiljø. Det reduserer også muligheten...

Veivisere i lokale folkehelsetiltak

13.09.2016

På helsedirektoratet.no finner du «Veivisere i lokale folkehelsetiltak». Det er et praktisk hjelpemiddel til kommunenes tverrsektorielle folkehelsearbeid, for å gjøre folkehelsearbeidet kunnskapsbasert og systematisk. Du finner veivisere på følgen...

"Hei lærer!" - En brosjyre til lærere om hvordan det er å ha Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD)

13.09.2016

Her kan du lese om konkrete tips og råd til hvordan du kan legge til rette for barn med  FASD. "Jeg kan ikke forandre hvordan jeg er født, men du kan bidra til at skolen blir et sted hvor jeg kan lykkes". Brosjyren som er utviklet av Statped finne...

Kjentmann - å møte elever med rusproblemer

12.09.2016

Kjentmann er en beredskapsordning for skolen, og har til hensikt å styrke arbeidet med rusrelaterte problemstillinger. Målet er at skolen kan oppdage og identifisere rusbruk hos elevene tidlig og gi skolefolk konstruktive handlingsalternativer...

Tidlig samtale om alkohol og levevaner. Veiviser for helsepersonell i svangerskapsomsorgen

12.09.2016

Dette heftet er utarbeidet for helsepersonell i svangerskapsomsorgen. Jordmødre og leger som følger opp gravide og deres partnere, har en unik mulighet til å nå hele familien. For at barnet skal få den beste starten i livet, er det viktig at alle...

Mobbing i arbeidslivet

12.09.2016

I dette temaheftet finner du råd og vink til hvordan saker som gjelder mobbing bør og skal håndteres internt i virksomheten, både med tanke på juridiske og psykologiske aspekter. Heftet er skrevet for ledere, tillitsvalgte og verneombud.  Det som...

Planarbeid for folkehelse og rusarbeid i kommunene

12.09.2016

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Her finner du blant annet: Kommunenes egne erfaringer i arbeid...

Planverktøy for bedre stedsutvikling

12.09.2016

På denne nettsiden finner du verktøy som setter fokus på de sosiale aspektene i stedsutvikling og byplanlegging. Fire verktøy presenteres; 1) Sosial konsekvensbeskrivelse, SKB, brukes for å beskrive konsekvenser av et planforslag for å tydeliggjør...

barnirusfamilier.no

10.09.2016

KoRus-Sør har laget en nettressurs om barn i rusfamilier. Barn som vokser opp i en familie hvor en eller begge voksne har et rusmiddelproblem, har større risiko enn andre barn for å utvikle egne psykiske og fysiske helseproblemer, og å utvikle...

Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen. Støttemateriell

09.09.2016

Støttemateriellet er først og fremst en støtte til undervisningen om rusmidler, tilpasset relevante kompetansemål i de ulike læreplanene. I materiellet pekes det også på andre sentrale elementer i lokalt rusforebyggende arbeid som godt læringsmilj...

Implementering av programmet Respekt i Mandal kommune

07.09.2016

Respekt er et av flere skoleutviklingsprogram som norske skoler kan velge å delta i for å utvikle et bedre læringsmiljø. Læringsmiljøsenteret i Stavanger har laget en digital fortelling om Respekt i Mandal kommune. De inviterer oss med på en guide...

Si det som det er! – om vold i nære relasjoner

06.09.2016

Nettstedet  www.stoppvold.no  inneholder en film og et aktivitetshefte beregnet på ungdom. Materialet er tilpasset skolens arbeid for å forebygge vold i nære relasjoner. Alternativ mot vold (ATV), Redd Barna og Justis- og beredskapsdepartementet e...

Heldig er den ungdommen som har TEITE foreldre

06.09.2016

-En veileder til foreldre om ungdom og rusmidler Veilederen gir noen enkle råd om hvordan foreldre kan ivareta sitt ansvar og rolle i møte med ungdommens utprøving og nysgjerrighet omkring bruk av rusmidler. Veilederen er skrevet av Rita Valkvæ og...

Utelivsguide – kom deg trygt hjem

06.09.2016

En utelivsguide for deg som har begynt å gå på fest! Hva du kan gjøre for å unngå vold? Hvordan kan du forsøke å reagere dersom du kommer opp i en voldelig situasjon? Husk å ha det fint - og kom deg trygt hjem! Disse tipsene er utarbeidet av KRÅD,...

Se hva jeg ser om barnets sosiale utvikling

06.09.2016

Allerede i første leveår samhandler barn med sine omgivelser ved hjelp av blikk, kroppsspråk og lyder. På den måten lærer de å bli en del av fellesskapet. I løpet av de første tre årene, passerer barnet viktige milepæler i denne sammenhengen. De...

Hverdagslykke: 63 råd om god psykisk helse

06.09.2016

Dette heftet fra Rådet for psykisk helse gir 63 råd for barn og unge, for voksne med barn i huset, til voksne med ungdom i huset, for et bedre nærmiljø, om å ta vare på andre, om å ta vare på egen psykisk helse, og for en bedre alderdom. «En...

Barnevaktens infohefte - Gode råd og nyttige verktøy

06.09.2016

Barnevakten har samlet nyansert informasjon, gode råd og nyttige verktøy til foreldre og andre som jobber med barn og unge. I dette heftet finner man gode råd og nyttige tips både om Internett, mobiltelefon, spill, tv og film, og de har også satt...

Vær smart, ta gode valg

06.09.2016

Informasjonsheftet er utviklet av Barnevakten, og målgruppa er barn og unge som er på internett. Formålet er å tilby barn et lettlest og lærerikt innblikk i de mange mulighetene og utfordringene i mediehverdagen. «I dette heftet finner du tips og...

Tenk før du deler

06.09.2016

Aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet fra Redd Barna. Aktivtetsheftet har som mål å legge til rette for samtaler med barn om deres sosiale liv på nettet på skolen. Heftet passer for barn fra 5. til 7. klasse. Øvelsene skal få i...

Mobbing i barnehagen

06.09.2016

Brosjyren retter seg til ansatte i barnehagene. Formålet er å inspirere til diskusjoner, refleksjoner og økt fokus på sosial kompetanse og mobbing. Sammen med barnas foreldre oppfordres dere til økt bevissthet og aktiv innsats mot mobbing i...

Gjør det så enkelt som mulig - tipshefte om individuell plan

06.09.2016

Dette tipsheftet fra Helsedirektoratet viser eksempler på hvordan utvikling av individuell plan kan medvirke til økt mestring av livet og gi nødvendig bistand fra ulike deler av tjenesteapparatet.  Eksemplene gjelder personer i forskjellige...

Hvordan kan vi hjelpe ungdom som står i fare for å falle utenfor skole og arbeidsliv

06.09.2016

Oppslagsverket gir en samlet oversikt over offentlige tjenesters ansvar og virkemidler, og tiltak som kan bidra til å motvirke at ungdom faller utenfor skole og arbeidsliv. Oppslagsverket er utarbeidet av Bufdir, i samarbeid med flere direktorat. ...

Håndbok. Anabole-androgene steroider

06.09.2016

Faktiske symptomer. Psykiske symptomer. Hva bør behandler se etter og hvem er det nyttig å samarbeide med for at behandlingen skal bli effektiv? Håndboka er et resultat av «Steroideprosjektet», som er et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonal...

Tryggere nærmiljøer

06.09.2016

En håndbok om kriminalitetsforebygging og fysiske omgivelser fra KRÅD. Målgruppen er alle som steller med fysisk planlegging, men først og fremst planleggere i kommuneadministrasjonen og politikere. Hensikten er ikke bare å gi noen nyttige...

Opplæringsprogrammet TIDLIG INN

06.09.2016

Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre. Brosjyre utgitt av de regionale kompetansesentrene på rusfeltet, H-dir, BUF-dir, R-BUP, RVTS og Bufetat Du finner brosjyren >> HER  

Foreldreveileder for regulering av rolle- og strategispilling på nettet

06.09.2016

Veilederen er ment å bidra til økt kunnskap om spillene og gi noen ideer om hva man kan gjøre for å unngå store konflikter knyttet til bruk av rolle- og strategispill. KoRus-Øst, som har laget veilederen, håper at du som forelder vil ha nytte av...

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler

06.09.2016

Dette er et ressurshefte for kommunene fra KoRus-Sør, Borgestadklinikken. I heftet får målgruppen, hjelpere både i førstelinjetjenesten og i spesialisthelsetjenesten, oppdatert kunnskap om lovverk og mange mulige tiltak. Du finner ressursheftet >>...

Veileder i salgs- og skjenkekontroll

06.09.2016

Alkoholloven har som mål å begrense samfunnsmessige og individuelle skader ved alkoholbruk. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer, blant annet ved å hindre skjenking av mindreårige og åpenbart...

MI - Verktøykasse

06.09.2016

De grunnleggende prinsippene i samtalemetoden Motiverende Intervju er enkle å forstå – men vanskelige å praktisere. Man tilegner seg metoden gjennom å utøve den. Innføringskurs gir bare et innblikk i metodikken – trening og feedback er nødvendig f...

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold

06.09.2016

Veiledningsmateriellet har som formål å bistå kommuner og helseforetak i etablering og drift av øyeblikkelige hjelp døgnopphold i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5. Veiledningsmateriellet henvender seg til både kommune og helseforet...

Jeg ser

06.09.2016

Hvis du er bekymret for et barn, er det viktig at du gjør noe.  På jegser.no finner du informasjon og råd om hva du kan gjøre; 1)Ta magefølelsen din på alvor 2) Vis at du ser barnet - gjennom ord og nærvær 3)Vis at du ser barnet - gjennom handling...

Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid

05.09.2016

Diskusjonshefte for foreldre og andre voksne. Intensjonen er at heftet skal være til inspirasjon og utgangspunkt for samtale på både helsestasjoner, i barnehager og på skoler.Heftet er utgitt av Bufdir i forbindelse med program for foreldreveiledn...

Brukerundersøkelse forebygging.no/handling
(tar under 1 min)